INÉ RODY snopekovcOV v KONTEXTE DEJÍN a DOBOVÝCH DOKUMENTOV

  Rodokmene iných Snopekovcov mi zatiaľ nie sú známe (s výnimkou niekoľkých na stránkach MyHeritage.com, ktoré aj tak zväčša predstavujú iba existujúce rodiny a žijúcich členov).
    Pri svojom hľadaní na internete a pri pátraní po Snopekovcoch som zistil veľa zaujímavých údajov o Snopekovcoch v iných krajinách. V mnohých prípadoch išlo o významné osobnosti uvedené v starších publikáciách uverejnených na google books, alebo v iných digitálnych knižniciach.
    Na prehliadanie niektorých dokumentov zo systému Kramerius budete musieť mať nainštalovaný plug-in DjVu od firmy Lizardtech.
       
Snopekovci v Čechách       

    Čechy a Morava sú nám najbližšími krajinami a výskyt priezviska Snopek je tam pomerne značný. Snopekovci sa vyskytujú v takmer každom kraji Českej republiky. Najrozšírenejšie je toto priezvisko v Stredočeskom kraji
(Praha a obec Čím) a v okolí Uherského Hradišťa.

Praha a Stredočeský kraj:
    Najstarším nositeľom priezviska Snopek je zatiaľ  v r. 1368
Jan Snopek, oltárnik v Kostole sv. Víta v Prahe pri oltári sv. 10 000 rytierov (mučeníkov) (oltárnik = duchovný slúžiaci pri konkrétnom oltári)1.  
    Na tomto mieste je potrebné podotknúť, že používanie priezviska
v našom geografickom priestore, teda používanie dvojmennej sústavy,  je možné datovať v Čechách do 13. a na Slovensku do 15. storočia. Priezvisko nemuselo byť dedičné. Povinné používanie priezviska u nás začalo až po reformách cisára Jozefa II., zavedením jeho patentu v r. 1780. Vo svetle týchto skutočností je výskyt priezviska v druhej polovici 14. storočia pomerne skorý, obzvlášť ak si uvedomíme, že mnohé vtedy doložené osoby aj vo významných funkciách sú uvádzané len krstným menom.
    Ďalším Snopekom v poradí je 
Kríž (Crux) Snopek z Prahy, ktorý bol konšelom na Hradčanoch. Kríž Snopek je ako konšel prvýkrát spomenutý v r. 1376 (s istými prestávkami vo funkcii až do r. 1392).1 Ako občan Prahy sa však uvádza o dva roky skôr - r. 1374 na Hradčanskom námestí na č. domu 182.2
    V roku 1411 v Prahe na Hradčanoch predsedal rade konšelov starosta (česky "purkmistr") Jan Snopek1.
Tento je spomenutý aj v diele Františka Palackého "Documenta Mag. Joannis Hus vitam, doctrinam, causam in Constantiensi concilio actam et controversias de religione in Bohemia annis 1403 - 1418 motas illustrantia", vyd. 1869, v ktorom spracováva kritické pramene o Janovi Husovi. 
  Ďalší Jan Snopek je uvedený v r. 1514 ako majiteľ vinice na "Mandincových horách" v Prahe3 a v r. 1519 a 1522 ako majiteľ "vinice Jana Janeby z Menšího Města" v Prahe4.
    Z ďalších rokov sa  v Prahe dá  priezvisko Snopek  nájsť v knižných  prameňoch a internetových databázach až v neskorších obdobiach:
  • medzi členov zboru pražských mestských ostrostrelcov patril v r. 1860 istý Václav Snopek5,
  • ctihodným občanom Prahy bol určite aj Karel Snopek (*1851 - ?), kancelista (úradník) Obchodného súdu v Prahe6 (neskôr vrchný oficiál v r. 1910),
  • na prelome 19. a 20. storočia pôsobil v spevohernom zbore Českého zemského a Národného divadla v Prahe Alois Snopek7,
  • 3.5.1927 písal Český denník, že pán Antonín Snopek je už celkom 35 rokov "u divadla" a 20 rokov v divadle na Vinohradoch,
  • 16.7.1904 sa vo Vestníku obecního královského hlavního města Prahy uvádza ako vrchný hasič Václav Snopek,
  • začiatkom 20. storočia je v dennej tlači veľmi často uvádzaný istý Snopek, futbalista vtedajšej Čechie Praha (dnešný Bohemians)
  • z Prahy pochádzalo aj viacero príslušníkov légií v I. svetovej vojne s priezviskom Snopek - Alois (*1888), Anton (*1874), Jan (*1893) a Josef (1886)8,
  • v rakúsko-uhorskej c. k. armáde, ako príslušník "pražského" 8. pluku rakúskej vlastibrany, v I. svetovej vojne bojoval Ferdinand Snopek - štábny šikovateľ (Stabsfeldwebel), ale k légiám sa nepridal, ba naopak - bol vyznamenaný Strieborným záslužným krížom s korunou, bronzovou medailou za statočnosť a bolo mu vyslovené pochvalné uznanie (všetko v r. 1915)9.
       Z Rakovníka pochádzal Vladimír Snopek, ktorý bojoval v čsl. légiách v Rusku najskôr ako nadporučík, neskôr ako kapitán  pri veliteľstve československého streleckého  4. pluku "Prokopa Velikého" ako veliteľ  III. práporu. V légiách skončil v r. 1920 v hodnosti majora10.
        V dejinách mesta Nymburka sa dozvedáme, že v r. 1574 tu bol spolu s ďalšími vinníkmi prísne potrestaný obuvník Stanislav Snopek za honbu zveriny, čo mali mešťania zakázané. Stanislav Snopek bol obuvníkom (čes. švec novětník - obuvník vyrábajúci novú obuv), ktorý kupoval kožušiny od pražských židov11.
   Ďalšou obcou Stredočeského kraja, v ktorej dlhé roky žije rod Snopekovcov, je obec Čím. V sobášnej matrike farnosti Slapy z r. 1644 sa uvádzajú Snopekovci už v r. 1669, kedy je uvedený sobáš Mateja, syna chalupníka z Tetína a Anny, dcéry Tomáša Snopka z Čími, nasleduje Jiŕí Snopek zo Sejcké Lhoty (1679), v r. 1682 Václav, syn Tomáša Snopka z Čími, atď. Ešte v r. 1943 uvádza "Časopis rodopisné společnosti v Praze", z ktorého sú tieto údaje čerpané, že Tomáš Snopek má náhrobný kameň na slapskom cintoríne s nápisom: "Zde odpočívá poctivý Tomáš Hořejší Snopek z Čimě, kostelník a dobrodinec tohoto chrámu Páně, pohř. 19. měs. listopadu 1709"12.

    Začiatkom 18. storočia v tejto oblasti žil tkáč Šimon Snopek.
Tento rod Snopekovcov bol rodinne spriaznený aj so zemianskym rodom Čámskych z Ostrého. Prvá dcéra Antonína Čámskeho Barbora (*1771) sa vydala za Františka Snopeka, syna Mateja z Čími. Sám Antonín Čámsky sa druhýkrát oženil s Máriou Magdalénou Snopekovou. Po jeho smrti bol poručníkom jeho detí práve František Snopek, ktorý 1. augusta 1804 žiadal  v ich zastúpení o ich dedičstvo pri zemskom súde13. Koncom 19. storočia bol starostom obce Čím  Břetislav Snopek14.

Juhočeský kraj
     V juhočeskom kraji je najstarším výskytom nášho priezviska Jan Snopek, syn neb. Jozefa, sladovníka z Tábora, ktorý si v r. 1519 vzal svoj podiel na dedičstve a viac sa v rodisku neukázal. Bol však svedkom  výpravy proti obyvateľom mesta Tábor v r. 1520 a bitky pri Blanici15.
      Asi najvýznamnejším Snopekom z tohto kraja je Jindřich Snopek. Narodil sa v r. 1651 v obci Bavorovice (v súčasnosti patriaca pod mesto Hluboká nad Vltavou - Snopekovci tam žijú dodnes). Jindŕich Snopek bol synom oslepnutého roľníka Juraja a pochádzal z jedenástich detí. Stal sa z neho horlivý mních, pôsobiaci v Zlatokorunskom kláštore, neskôr ako predstavený v kláštore u s. Bernarda v Prahe a nakoniec ako opát cisterciánskeho kláštora Sedleckého pri Kutnej Hore, kde aj zomrel v r. 1709. Jeho najvýznamnejším počinom bola zásluha o znovuobnovenie a renováciu kláštorného kostola - baziliky Nanebovzatia P. Márie a sv. Jána Krstiteľa v Sedleci, ktorý bol od husitských čias prakticky len zrúcaninou16. Ešte v r. 1872 bol tento chrám považovaný za najväčší v Čechách


Animovaná história sedleckej baziliky "SPLENDISSIMA BASILICA". Autor Jakub Obraz

Plzeňský kraj a Brdsko
    Začiatkom 17. storočia žili Snopekovci aj v oblasti Brdska, kde v rokoch krátko po stavovskom povstaní v Čechách (po bitke na Bielej Hore r. 1620) istý Mikuláš Snopek z oblasti Horažďovíc vyznáva verejne svoju vieru "pod obojakým spôsobom" (prijímanie sviatosti ako chleba, tak aj vína), vzťahujúce sa k husitom, alebo kališníkom17.  Dňa 14.4. 1903 písali Plzeňské listy o odsúdení istého Snopeka za krádež na 15 mesiacov väzenia.

Severné Čechy
    Neďaleko mesta Slaný, v obci Ročov žili koncom 19. storočia roľníci s priezviskom Snopek - konkrétne chmelár František Snopek, ktorý vystavoval na chmelárskej výstave konanej v rámci  Jubilejnej výstavy zemskej kráľovstva Českého v Prahe r. 189118. František Snopek bol v r. 1891 zároveň členom obecnej rady Ročova a v r. 1896 prvým predsedom predstavenstva "Spořitelního a záložního spolku pro Ročov s okolím"19.
       Najstarším dochovaným údajom o Snopekovcoch v Náchode je zmienka o dosťahovaní sa Janeka Snopeka v r. 145620 (pravdepodobne z Poľska).

Vysočina
        Najstarším zisteným výskytom priezviska Snopek na Vysočine je zmienka o smrti Michala Snopeka,
21 ktorá "bola vyhlásená v Krásnej hore (neďaleko Havlíčkovho Brodu - pozn. prepisovateľa) 4. sviatok po narodení p. Márie (12.9.1414). Jeho majetky prepadli podľa práva v prospech kráľa. Bernard z Kuního mladší háji zmienené dedičstvo pre seba a svojho brata menom Petr, tvrdiac,  že majú lepšie právo." Tu treba poznamenať, že majetky zomrelého prepadali podľa práva kráľovi, ak zomrelý nezanechal potomkov.

Moravskosliezsky kraj
     Z oblasti okolo Ostravy pochádzal poddaný Jan Snopek, ktorý zrejme utiekol z panstva do Uhorska a v r. 1669 sa v kostole sv. Martina v Bratislave oženil.22
        Ďalším zaujímavým údajom z tejto oblasti je zmienka v dobovej tlači o úmrtí  Františka Snopeka, ktorý zomrel vo veku 102 rokov (nar. 3.9.1832) v Moravskej Růžďke. Tento človek sa narodil vo Fryštáte (neďaleko Karvinej) a 48 rokov pôsobil ako sprievodca vlakov v Opave.23

Zlínsky kraj
        Dostávame sa do kraja s veľmi častým výskytom priezviska Snopek, najmä v okrese Uherské Hradiště.
           Najstaršia je zmienka o Snopekovi z Kyjova v r. 1465 - patril medzi  mnohých bojovníkov v pohusitskom období, ktorí sa naďalej venovali vojnovému remeslu a nechávali sa najímať do služieb poľských, či ruských armád.24
 
         „Sbohem začni každé dílo. L.P.1612- Snopek.“ Tento nápis bol vraj objavený na starom  preši (vinohradnícky lis) v blízosti obce Vlčnov (okr. Uherské Hradište). Dokladá tak starbylosť rodu Snopekovcov v okolí Uherského Hradišťa.25
        V r. 1892 sa uvádza ako predseda miestnej školeskej rady v obci Mikovice (okr. Uh. Hradiště) roľník Jan Snopek.
        Najvýznamnejším nositeľom tohto priezviska z terajšieho Zlínskeho kraja je František Snopek (* 25. 9. 1853 Kunovice u Uherského Hradiště - + 19. 3. 1921 Kroměříž), ktorý vyštudoval gymnázium v Uherskom Hradišti a Olomouci, teologickú fakultu v Olomouci a v rokoch 1898-1921 bol arcibiskupským archivárom a historikom v Kroměříži. Venoval sa moravskej cirkevnej histórii a cyrilometodským otázkam, intenzívne sa zapodieval postavou olomouckého arcibiskupa Františka kardinála Dietrichštejna. Bol vymenovaný za pápežského komorníka s titulom monsignora a čestným doktorom teologickej fakulty v Olomouci.26
      Ďalším významným Snopekom pochádzajúcim z tejto oblasti je na Slovensku pôsobiaci sochár a medailér Ladislav Snopek, ktorý sa narodil v r. 1919 v Mařaticiach (Uherské Hradište), autor mnohých sochárskych diel venovaných tematike SNP, o. i. aj spoluautor pamätníka francúzskym partizánom na Strečne. Ladislav Snopek vyštudoval Vyššiu školu kamenosochársku v Hořiciach a AVU Praha a od roku 1958 učil a od roku 1973 bol profesorom na VŠMU v Bratislave.26 Zomrel dňa 4.10.2010 v Bratislave. Pochovaný je na bratislavskom cintoríne v Slávičom údolí.
          Zo Zbýšova pochádzal Miroslav Snopek, ktorý padol v 2. svetovej vojne. Bol železničiarom a jeho meno je uvedené na pamätnej tabuli padlým v 2. svetovej vojne, umiestnenej pri vchode do budovy železničnej stanice Brno a rovnako tak na pomníku obetí v Zbýšove.
    
ZAUJÍMAVOSTI

Snopek ako prezývka
   
Pri hľadaní nášho priezviska som natrafil na ďalší jeho pozoruhodný význam, a to v českom jazyku. A málokto by očakával, že sa nájde pri kráľovskom mene! Áno, v súvislosti s českým kráľom Jiřím z Poděbrad (1420 - 1471), ktorý sa v histórii Čiech vyznačuje niekoľkými výnimočnosťami - bol jediným českým panovníkom, ktorý nepochádzal z panovníckej dynastie, ale z domácej šľachty, bol posledným kráľom Čechom - po ňom vládli už len králi cudzích dynastií, pokúsil sa o zjednotenie kresťanských štátov v Európe (akési stredoveké "spoločenstvo národov") a pápež ho uvrhol ako kacíra do kliatby (patril ku kališníkom). A ako súvisí "snopek" s touto významnou osobnosťou? Nuž tak, že sa mal údajne narodiť ako nemanželský syn pána Viktorína z Poděbrad, za čo ho napádali jeho nepriatelia a nepekne o ňom písali aj niektorí kronikári, pričom mu dávali prívlastky "došek", alebo "snopek" (Hlohovské anály z konca 15. stor.)27, ktorými boli označované práve nemanželské deti.

Snopkova ulica
      Snopkova ulica sa nachádza v Prahe 12 (Kamýk). Je pomenovaná po Antonínovi Snopekovi (1922 - 1945), povolaním automechanikovi, ktorý padol v máji 1945 na pražských barikádach počas povstania pražského ľudu v II. svetovej vojne. Ulica nesie jeho meno od svojho vzniku v r. 1976. Meno Antonína Snopeka je na viacerých pamätníkoch, pomníkoch a pamätných doskách obetiam II. svetovej vojny a májového povstania, najmä v Prahe 6.
Snopkova ulica v Prahe
Pohľad do Snopkovej ulice v Prahe.ZDROJE:
1 Václav Vladivoj Tomek: Dějepis města Prahy, V. diel, Praha 1905
2 Václav Vladivoj Tomek: Základy starého místopisu pražského, Praha 1875
3 Česká  akademie věd a umění, Národní  museum v Praze:  Památky archaeologické, Praha, 1908, str. 59
4 Vinice Jana Janeby, in Sborník příspěvků k dějinám Král. hlav. města Prahy,  Zväzok 2 (Knihy vinic. AMP 1968, fol. 153, 180 n., 199 n.; 1991, fol. 67. 121)   Kniha vinic. AMP 2009, fol. 171.)
5 Schaiba, Hynek Adolf: Stručný přehled dějin c.k. výsadního sboru městských  ostrostřelců kr. hlavního města Prahy od pradávných dob až na naše doby,  Praha 1860
6 Presidium C.k. vrchního zemského soudu: Konkretální status úředníků a  sluhů c.k. soudů a státních zastupitelstev v obvodu vrchního zemského soudu  v království Českém, Praha 1899
7 Tesař, K.: Almanach královského českého zemského a Národního divadla v  Praze na rok 1900, Praha 1900
8 Databáza legionárov a padlých v II. svetovej vojne Vojenského ústredného  archívu Praha - výsledky hľadania "Snopek"
9Ehrenbuch der Oesterreichisch - Ungarischen Wehrmacht. Die Aus-  gezeichneten im Weltkrieg, Band I. + II., Vaterländisches Archiv, Viedeň,    1917 - Zoznam RU vojakov dekorovaných v období 1.8.1914-31.7.1915 
10 Pleský, Metoděj: Dějiny 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého 1917-1920,    vln. Praha 1927 (prepis Miroslava Bilského)
11 Kulhánek František: Dějiny královského města Nymburka, Nymburk, 1911, str. 188 a 253
12Václav Bartúněk: Oddací matrika farního úřadu ve Slapech z r. 1644, in Časopis rodopisné společnosti v Praze (1943), nápis na náhrobnom kameni je spomentý aj v publikácii Posvátná místa království českého od Antonína Podlahu, vyd, v r. 1909 v Prahe
13 Kopáček L.,: Vladycký rod Čámskych z Ostrého, in Sborník jednoty starých českých rodu v Praze, . 2, roč. IX, 1938
14 okres Dobříšský: Památník okresu Dobříšského, Praha, 1898
15 Martin Kolář: Jak pan Zdeněk Makovec z Chýnova r. 1520 Táborské potřel nad Blanicí, in: Sborník historický, roč. I., 1883,  zv. II., Praha
16 Rozhovor s K. Koubským: "Je postavena s pokorou a vírou, ze dřeva, kamene a světla, říká Karel Koubský o Katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci", in týždenník Tep, č. 39/2009
17 Horažďovický obzor, vyd. 10. 3. 1925, str. 24
18 Seznam dočasné výstavy chmelařské ze sklizně 1891
19 Národní listy, dňa 15.9.1896, str. 6, čl. "Zapsané firmy"
20 Hraše, Jan Karel: Dějiny Náchoda, Díl 1., Hradec Králové, 1895
21 Archiv český, Staré písemné památky české i moravské, 1941, str. 323
22 Josef Macůrek, České země a Slovensko (1620-1750), Studie z dějin  politických , hospodářských a interetnických vztahů, Universita J. E. Purkyně BRNO, 1969
23Národní politika, 20.9.1934,  str. 3, Národní listy, 21.9.1934, str. 2 a 3
24  Zíbrt Čenek, Bibliografie české historie, díl 3., Praha 1906
25 Vinohradnická kronika (Vlčnov), ktorú viedol Jan Kužela
26Slovník osobností východní Moravy, webová stránka Valašské Athény
27 Ing. Eduard Horčík: Tušení stínu aneb nemanželský původ husitského krále?, časopis Varta/Zpravodaj města Stráž pod Ralskem, č. 5/2006

citát

"Nie je pravda, že máme
málo času, pravdou ale je, že 
ho veľa premárnime."
Seneca

Vlastný vyhľadávací nástroj

FÓRUM

SNOPEKOVCI - iné rody:
   Snopekovci v Čechách
   Snopekovci v Poľsku
   Snopekovci v Uhorsku

Chrám sv. Víta
Chrám sv. Víta v Prahe, pôsobisko oltárnika Jána Snopeka

rytina Hradčany
Praha Hradčany - rytina

Strieborný kríž s korunou
Strieborný kríž s korunou, akým bol vyznamenaný Ferdinand Snopek

symbol obce Čím
Symbol obce Čím

Opát Jindřich Snopek
Portrét opáta Jindřicha Snopeka umiestnený v Zlatokorunskom kláštore

Pamätník na Strečne
Pamätník francúzskym partizánom na Strečne - spoluautor Ladislav Snopek

Sochár Ladislav Snopek
Sochár Ladislav Snopek

Pamätná tabuľa v Brne
Pamätná tabuľa obetiam 2. svetovej vojny na budove železničnej stanice v Brne

      Jiří z Podébrad
Český kráľ Jiří z Poděbrad, posmešne nazývaný aj "snopek"