Rodokmeň je ešte stále v štádiu rozpracovania. Jednak vzhľadom na neúplné údaje od súčasníkov a jednak dúfam v pozitívne výsledky z archívov. Pre názornosť je voľne dostupný zjednodušený rodostrom (upozorňujem, že obrázok je rozmerovo dosť veľký). Pre verejnosť  je dostupný upravený rodokmeň.
     tree

    Kompletný rodokmeň - doteraz zostavený (pri  jeho  prehliadaní povoľte v Internet Exploreri pre  stránky  rodokmeňa skript, resp. prvok ActiveX - ak  Vám také  niečo prehliadač oznámi):

Heslo:

Ancestry - tvorba rodokmenu

Môj výskum

 

Svoj výskum by som rozdelil do troch častí: lupa

  1. zbieranie údajov od rodinných príslušníkov 
  2. pátranie na internete
  3. zisťovanie údajov z cirkevných matrík

1. Zbieranie údajov od rodinných príslušníkov

   Toho ste sa zúčastnili viacerí, za čo Vám nesmierne ďakujem. Avšak - ešte mnoho údajov mi chýba a preto rodokmeň tak, ako je tu uvedený, neobsahuje kompletné údaje.

2. Pátranie na internete

     Etapa, pri ktorej ma rodina poznala dlhý čas len od chrbta. Prebieha prakticky ešte stále. Hľadaním na internete sa mi podarilo nájsť veľmi veľa zaujímavých údajov o mene Snopek, už menej o Čuklasovciach.    O Čuklasovciach som, paradoxne, najviac zistil na maďarských stránkach. Uhorsko je ešte stále pojmom a na maďarských internetových stránkach sa dá nájsť veľmi veľa materiálu z histórie. Výsledky nájdete v sekcii ČUKLASOVCE.

3. Zisťovanie údajov z cirkevných matrík 


   Dňa 14. 3. 2008 som  poprvýkrát v živote vstúpil do  štátneho archívu. Bolo to v
Ivánke pri  Nitre.... Nebudem Vás  zaťažovať mojimi pocitmi, ale prejdime rovno "in medias  res"  - teda k jadru veci.
    Údaje z cirkevných matrík dostanete na mikrofilme, ktorý si založíte do čítacieho zariadenia, zistíte, že väčšinou ide o negatívnu kópiu, zhrozíte sa nad písmom niektorých zapisujúcich kňazov - a ide sa na to.

Ukážka toho, čo vidíte v archíve na čítacom zariadení (vzhľadom k tomu, že som si smel vziať iba písacie potreby do miestnosti, je snímka zhotovená iba fotoaparátom mobilného telefónu, takže sa ospravedlňujem za nekvalitu):

zápis v matrike farnosti Malá Hradná
       Na obrázku vidíte ľavú stranu matriky narodených farnosti Malá Hradná okolo r. 1850. Pre názornosť: prvý stĺpec - dátum narodenia, druhý stĺpec - dátum krstu, tretí stĺpec - krstné meno, nasledujú dva stĺpce určujúce pohlavie - najskôr mužské (viď skratku m. ako masculinum), potom ženské (viď skratku f. ako feminum), za nimi dva stĺpce určené pre zápis legitímneho, či nelegitímneho potomka (viď skratky leg.). Posledný stĺpec na tejto strane hovorí o rodičoch, pričom matkino priezvisko sa uvádza za slobodna. Na pravej strane, ktorá nie je odsnímaná sú údaje o krstných rodičoch, mieste krstu a krstiacom kňazovi, plus posledný stĺpec určený na poznámky.

    Pri mojej prvej návšteve bolo vcelku jednoduché zistiť ďalšieho najbližšieho predka po mojom pradedkovi Štefanovi Snopekovi, keďže sme poznali rok jeho narodenia. V matrike sa objavil pri jeho dátume narodenia aj záznam o rodičoch a krstných rodičoch. Rodičmi boli Ján Snopek a Anna, uvedená ako rodená Zabavsky (aspoň tak sa to javilo mne a archivárke). Miesto narodenia Čuklasovce 18. 

    Potom, podľa rady archivárky, som sa dal do hľadania záznamu o sobáši Jána Snopeka. Ten sa však v matrike farnosti Malá Hradná nenachádza. Je preto pravdepodobné, že sobáš prebehol u nevesty, ktorá je pravdepodobne z inej farnosti.
     Preštudoval som všetky zápisy rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky z obdobia rokov cca 1840 - 1880. Zistil som niekoľko záznamov o Snopekovcoch - v Dolných Držkovciach (Snopeková Zuzana - nar. okolo 1815, Snopek Adam - pastier, s rodinou), v Ruskovciach (Adam Snopek - pastier, s rodinou), na Cimennej (Juliana Snopeková - 1810, manželka Michala Snopeka) a samozrejme aj v Čuklasovciach.

Sme od Adama?
(Alebo druhá návšteva archívu v Ivánke a návšteva archívu v Bratislave)
 
          Áno, od Adama pochádzame všetci. Pre našu vetvu Snopekovcov z Čuklasoviec je to však o to zaujímavejšia otázka, keďže tu ide naozaj o Adama Snopeka ako predka, alebo iného Snopeka - to ešte v súčasnosti neviem. Ale poďme poporiadku.
       Moja druhá návšteva archívu v Ivánke pri Nitre mi mala dať odpoveď na otázku, kto bol prvým Snopekom v oblasti Čuklasoviec, pretože som mal v úmysle prezrieť druhý mikrofilmový kotúč, na ktorom sú zachytené matriky od r. 1714 do r. 1852. Vediac, že v r. 1715 sa žiaden Snopek v tejto oblasti nenachádzal, mi bolo jasné, že teraz a len teraz môžem nájsť toho prvého.
          So vzrušením a nedočkavosťou som začal prehliadať matriku od jej samotného počiatku. Musím Vám však povedať, že tak, ako mnou spočiatku vzrušenie lomcovalo, tak rýchlo ma aj prešlo pri pohľade na pre mňa nečitateľné husté zápisy v latinskom jazyku, bez akéhokoľvek zvýraznenia nejakého priezviska.
        Pretočil  som  teda film na samý koniec a išiel pekne krásne odzadu tak, ako som to urobil prvýkrát a pomaličky sa prelúskaval rokmi od r. 1852 k začiatku matriky.  Moja snaha a unavenosť očí nebola stále adekvátna výsledku, ale zato som aspoň našiel nejakých predkov "nobilis" Varényi. Čím ďalej som sa dostával v 18. storočí, tým menej boli zápisy čitateľné.
          Až  keď  som  už pomaličky  musel  končiť  kvôli  zatváracím hodinám v archíve, odrazu sa predo mnou objavil zápis o úmrtí 3-mesačnej Evy, dcéry Adama Sznopcseka z r. 1777. Pochopiteľne, že priezvisko Sznopcsek sa dovtedy nikde v tejto matrike nevyskytovalo a tak mi bolo jasné, že ide o skomoleninu nášho priezviska, v latinčine a maďarčine písaného ako Sznopek (a môžete mi veriť, že som sa s tým potom stretol ešte raz pri Jozefovi Snopekovi, o ostatných priezviskách ani nehovoriac - predsa len matriky viedli tiež len omylní ľudia, a tak na tých omylov natrafíte dosť). Ale späť k môjmu novému zisteniu, ktoré už znamenalo značný posun v časovom období. Ak si odpočítame generačný rozdiel zhruba dvadsať rokov, vyjde nám, že Adam sa mohol narodiť niekedy v rokoch 1740 - 1750 (čo sa neskôr aj potvrdilo - nar. 1741). Keďže ako miesto úmrtia bol uvedený Dubodiel a vieme, že farnosť Dubodiel vznikla v r. 1782 (odkedy sa v tejto farnosti týmpádom vedú matriky), bolo treba pokračovanie rodiny Adama Snopeka hľadať aj tam. Ale - dubodielske matriky sa nachádzajú v Štátnom archíve v Bratislave. To ma najskôr potešilo, lebo to mám blízko. Nadšenie vyprchalo, keď som zistil, že sa prihlasuje vždy len v prvý pracovný deň v mesiaci aj to na nasledujúci mesiac! 
            Po dlhom čase nadišiel deň návštevy v bratislavskom archíve.  Čakal  som, že niektoré  záznamy  nájdem v dubodielskych matrikách aj kvôli tomu, že už z predošlých nálezov som vedel, že na Cimennej (pridruženej k farnosti Dubodiel) zomrela Juliana Zaťková, manželka Michala Snopeka. Toho Michala Snopeka, o ktorom som predpokladal, že bol naším priamym predkom a otcom Jána Snopeka. Tak som začal od samého začiatku dubodielskych matrík, teda od r. 1782 a predo mnou sa odrazu začala odvíjať celá rodová postupnosť. Začalo sa to ďalšou dcérou Adama Snopeka, ale potom pokračovalo viac - menej deťmi Jána Snopeka, o generáciu mladšieho od Adama. Myslel som si, že ide o Adamovho syna. Keď som však začal čítať matriku zomrelých a zistil, že Adam zomrel ako 43-ročný a našiel som aj záznam o úmrtí 71-ročnej Zuzany, manželky Jána, ktorá zomrela v r. 1818, vedel som, že ešte som sa nedostal k najstaršiemu Snopekovi pod Inovcom.
       Z dátumov úmrtia Jána Snopeka (nášho priameho predka), dátumu svadby Andreasa Snopeka a Jozefa Snopeka bolo zrejmé, že ide o takmer rovesníkov, narodených v rokoch 1760 - 1775. A ich údaje o narodení a rodičoch  sú zrejme v matrike farnosti Malá Hradná, ktorá je v Ivánke pri Nitre, a to v tej časti, ktorú som čítal len s veľkými ťažkosťami. Musím sa teda vrátiť do archívu v Ivánke znovu...Preto nájdete v rodokmeni aj staršie , ale nepriradené osoby, čo je najlepšie vidieť v hierarchickom zozname osôb.
          Z uvedených dôvodov teda nedokážem jednoznačne posúdiť otca nášho predka Jána Snopeka a pokúsim sa predsa len ešte raz lúštiť najstaršie záznamy tejto matriky.

Asi nie sme od Adama...

    Po mojich posledných návštevách v archíve v Bratislave a v Ivanke pri Nitre sa síce rodokmeň príliš nerozšíril, ani som neobjavil nič významnejšie, ale v súvislosti s preštudovaným materiálom v archívoch a v nadväznosti na poznatky čerpané z monografie obce Dubodiel, spracovanej M. Ďurčom a A. Mikulom (vďaka za zapožičanie Ervínovi Snopkovi) som dospel k záveru, že s najväčšou pravdepodobnosťou nie sme potomkami Adama Snopeka, ale Jána Snopeka, pravdepodobne jeho brata. K tejto úvahe ma viedlo niekoľko nasledovných faktov.
   V matrike farnosti Malá Hradná som prešiel všetky záznamy narodení od r. 1895 po r. 1757, roky okolo r. 1740 a obdobie od r. 1714 po r. 1723, uzavreté manželstvá od r. 1900 po r. 1714 a úmrtia od r. 1895 po r. 1714 (matrika je vedená od r. 1714), celú matriku farnosti Dubodiel (1782 - 1895), ale nenašiel som záznamy o narodení nášho priameho predka Jána, ani narodenie jeho rovesníka Andreasa (spoločná svadba v Jacovciach r. 1797), rovnako ani staršieho Jána (nar. okolo 1740) a jeho pravdepodobného brata Adama, ani ich sobáše. Podarilo sa mi zrekonštruovať rodinu Adama Snopeka - našiel som len samé dcéry. Aj keď sa v matrike objavuje ešte istý Adam Snopek po dátume úmrtia spomínaného Adama nar. 1741, predpokladám, že to by snáď mohol byť ešte jeho syn.
    Čo ma však najviac utvrdilo v tom, že pochádzame z Jána Snopeka (nar. okolo 1740) bola tá skutočnosť, že jeho manželka Zuzana, zomrela v r. 1818 na Cimennej ako vdova, pričom Jánovo úmrtie nie je v matrike farnosti Malá Hradná zaznamenané (zomrel asi v inej farnosti). Na Cimennej v tom čase žil Ján Snopek, náš doložený priamy predok (1775 - 1841), a preto predpokladám, že na starobu prichýlil k sebe Zuzanu, svoju matku, ktorá už bola vdovou.
    Aby som našiel svojich predkov, v domnení, že boli ešte evanjelikmi (podľa vtedajších zvyklostí, že poddaní musei prijať tú istú vieru ako ich pán - a zrejme ešte nekonvertovali na rímsko-katolícku vieru), prezrel som evanjelickú matriku farnosti Ozorovce, kam patril aj Dubodiel. V tejto matrike som však nenašiel záznamy o žiadnom z našich predkov v mnou hľadaných rokoch. V tom čase sa evanjelici žijúci v našej lokalite zapisovali hlavne do matrík rímsko-katolíckych farností. Aj v Bratislave som prešiel záujmové roky v matrike farnosti Malacky (okolo 1740 - narodenia Jána a Adama a okolo 1770 - narodenie priameho predka Jána). To bola v tom čase jediná možnosť výskytu priezviska Snopek na Slovensku (ak nepochádzame z Moravy). Ani v tejto matrike som údaje o Adamovi, či Jánovi nenašiel. Ako Adam, tak aj Ján najstarší, sa museli narodiť niekde tu, alebo v domove ich otca. Ak to nie sú Malacky, ani obce farnosti Malá Hradná, kde potom hľadať?
    Na základe týchto skutočností som uvažoval, čo ďalej. V mysli mi stále rezonoval Tarabovec, Snopekov mlyn a jeho koniec.  A vtom ma osvietilo: najbližšia susedná obec, kde som ešte nehľadal sú predsa - Zlatníky! Áno, Zlatníky sú od Tarabovca rovnako vzdialené, ako Cimenná a je celkom dobre možné, že svojich predkov nájdem tam. Je síce pravda, že ide o iné panstvo (v tom čase sa nedalo len tak odísť zo svojho bydliska - poddaný musel na odsťahovanie sa mať súhlas svojho pána, alebo boli časté úteky poddaných na susedné panstvá), ale možné to predsa je a pripadá mi to ako veľmi pravdepodobné. Zo Zlatník nie je ďaleko ani na Cimennú, kam sa neskôr uchýlila vdova po Jánovi (nar. okolo 1740) a ak som tieto osoby nenašiel vo vyššie spomenutých matrikách a predsa sú tak blízko, musím sa zamerať na Zlatníky. Pozoruhodný je aj ten fakt, že náš priamy predok a jeho rovesník (pravdepodobne brat) Andreas, sa ženili vo Veľkých Jacovciach. Dúfal som, že matrika farnosti, ku ktorej Zlatníky prislúchajú, z uvedeného obdobia existuje. Na moje nemilé prekvapenie je však v archíve len matrika od r. 1834 do začiatku 20. stor. Je teda zrejmé, že v 18. storočí smerom na Zlatníky sa pokračovať nedá a zrejme sa týmto moje pátranie končí... Ja sa však nevzdávam a oslovil som niektorých odborníkov s prosbou o pomoc. Ak sa mi s ich pomocou podarí zrekonštruovať rodinu našich predkov,  dám Vám určite vedieť...   

     

       

citát

"Premýšľaj o minulosti, budeš poznať svoju budúcnosť"
Čínske príslovie

Vlastný vyhľadávací nástroj

Ako bádať v Slovenských archívoch

fórum

rodokmeň pre verejnosť

RODOKMEŇ v phpGedView

kontakt

Ak máte pre mňa zaujímavé info, môžete ma kontaktovať
na tejto adrese:

adresa

        Juraj Snopek

Juraj Snopek, autor a amatérsky genealóg...;-)

Webová prezentácia môjho syna:

Lietadlá od M. Snopeka


Kauza "BAŇA"

linky